028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Quản lý quy trình doanh nghiệp BPM (Business Process Management) là cách doanh nghiệp tạo ra, chỉnh sửa và phân tích các quy trình có thể dự đoán được, nhằm tạo nên cốt lõi của hoạt động doanh nghiệp. BPM là một bộ môn liên quan đến bất kỳ sự kết hợp nào của mô hình hóa (modeling), tự động hóa (automation), thực thi (execution), kiểm soát (control), đo lường (measurement) và tối ưu hóa (optimization) các luồng hoạt động kinh doanh. Hỗ trợ các mục tiêu của doanh nghiệp, hệ thống mở rộng, nhân viên, khách hàng và đối tác trong và ngoài ranh giới doanh nghiệp.

June 2022

Title

Go to Top