028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Vòng đời của BPM

Trang chủ » Kiến thức công nghệ » Vòng đời của BPM

April 18, 2022

Written by: Hương Giang

Vòng đời của BPM

Theo truyền thống, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ bằng cách thực hiện quy trình tự động và chỉ vậy thôi. Nhưng BPM (Business Process Management) đưa lên cấp độ cao hơn đó là cải tiến quy trình nghiệp vụ tối ưu liên tục và phát triển không ngừng. Cũng như Chuyển đổi số và Tự động hóa quy trình, nhà quản lý nắm bắt quy trình nghiệp vụ theo cách có hệ thống, sau đó giám sát và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ. Chu kỳ cải tiến quy trình nghiệp vụ này được lặp lại liên tục trong suốt vòng đời của BPM. Điều này cho chúng ta thấy BPM cải tiến quy trình nghiệp vụ liên tục áp dụng vào tổ chức theo cách có hệ thống nhưng dễ sử dụng.

Các bước trong Vòng đời của BPM là:

Mô hình hóa

 • Nắm bắt các quy trình nghiệp vụ ở mức tối ưu.
 • Tập hợp đầy đủ chi tiết của quy trình nghiệp vụ hoạt động như thế nào.
 • Tập trung vào chi tiết quan trọng, thiết yếu trong quy trình nghiệp vụ.
 • Trong lịch sử được thực hiện bởi các nhà phân tích kinh doanh, như các mô hình đơn giản như SeQuence, đang cho phép các nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu cần thiết để mô hình hóa quy trình.

Triển khai thực hiện

Mở rộng mô hình để nắm bắt chi tiết hơn cần thiết để thực hiện quy trình nghiệp vụ, ví dụ như:

 • Người nhận nhiệm vụ
 • Giao diện và biểu mẫu
 • Nội dung thông báo qua email
 • Tích hợp hệ thống

Thực thi

Các quy trình nghiệp vụ được đưa ra và tương tác với người dùng cuối cùng.

Giám sát quy trình nghiệp vụ

 • Đo lường các chỉ tiêu đã đặt ra và hiệu suất thực hiện quy trình nghiệp vụ.
 • So sánh với những cam kết hiệu quả đặt ra ban đầu, thông qua các phân tích đồ họa và báo cáo bằng văn bản để đánh giá kết quả thực hiện quy trình nghiệp vụ.
 • Hiểu rõ nút thắt cổ chai hoặc không hiệu quả ở khâu nào trong quy trình nghiệp vụ.

Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ

 • Cải tiến quy trình nghiệp vụ kinh doanh và tăng hiệu suất bằng cách giảm nút thắt cổ chai hoặc những yếu tố không hiệu quả được xác định trong quá trình giám sát.
 • Xác định những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ sẽ mang lại lợi ích tối đa cho tổ chức.
 • Tinh chỉnh quy trình.

Cải tiến quy trình nghiệp vụ liên tục

Kết hợp những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ áp dụng vào mô hình hóa. Lặp lại chu kỳ để cải tiến quy trình tối ưu, phát triển chúng không ngừng. Do đó những thay đổi trong hoạt động doanh nghiệp tác động đến thay đổi quy trình nhiệp vụ có thể nhanh chóng được đưa vào quy trình ở giai đoạn tối ưu hóa.

Để tự động hóa một quy trình nghiệp vụ hiện có, chúng ta phải có ý tưởng tốt về quy trình, cách thức thực hiện có hiệu quả và đưa vào thực hiện ở giai đoạn Mô hình.Đối với một quy trình mới, chúng ta thường thiếu kinh nghiệm, tiêu chuẩn, yêu cầu và thời gian thực hiện ở mỗi giai đoạn. Vì vậy, chúng ta thường bắt đầu ở giai đoạn tối ưu hóa và thử một số ý tưởng, vận dụng những ý tưởng này áp dụng trong giai đoạn Mô hình của một quy trình nghiệp vụ.

Tác giả

Hương Giang

Leave A Comment

Title

Go to Top