Banner null

Quy trình dịch vụ

Quy trình hợp tác

1

Tìm hiểu, tiếp nhận, khảo sát yêu cầu khách hàng

Tìm hiểu, tiếp nhận, khảo sát yêu cầu khách hàng

2

Cung cấp giải pháp & đàm phán

Cung cấp  giải pháp & đàm phán

3

Chào giá/ Đấu thầu

Chào giá/ Đấu thầu

4

Ký kết hợp đồng nguyên tắc

Ký kết hợp đồng nguyên tắc

5

Phân kỳ đầu tư & hợp đồng kinh tế

Phân kỳ đầu tư & hợp đồng kinh tế

6

Gia công sản xuất phần mềm

Gia công sản xuất phần mềm

7

Triển khai ứng dụng

Triển khai ứng dụng

8

Tiến hành nghiệm thu

Tiến hành nghiệm thu

9

Bàn giao sử dụng

Bàn giao sử dụng

10

Thực hiện bảo hành/bảo trì theo hợp đồng

Thực hiện bảo hành/bảo trì theo hợp đồng