Banner Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo

Ông

Trần Ngọc Dũ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Ông

Phan Thanh Hà

Phát triển Kinh doanh & Đầu tư

Phó Tổng giám đốc

Ông

Nguyễn Hồng Quang

Kỹ thuật và Công nghệ

Phó Tổng giám đốc

Ông

Đoàn Minh Hòa

Phát triển sản phẩm và dự án

Phó Tổng giám đốc

Ông

Nguyễn Hoàng Phương

Phát triển thị trường Khu vực Miền Bắc

Phó Tổng giám đốc