Phần mềm quản lý Nguồn nhân lực

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

Phần mềm quản lý Nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp quản lý, tối ưu, đánh giá các nghiệp vụ liên quan đến quá trình làm việc của nhân sự từ giai đoạn tuyển dụng, phỏng vấn, thử việc, đào tạo, chính thức nhận việc cho đến hết quá trình tham gia công tác.

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực cung cấp công cụ đánh giá KPI toàn diện cho nhân sự.

Tính năng nổi bật

Feature
Description

Nắm rõ năng lực, phẩm chất của nguồn nhân lực.

Description

Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch nguồn nhân lực nhanh chóng phục vụ cho chiến lược, kế hoạch của tổ chức và doanh nghiệp.

Description

Công cụ đáp ứng nhanh chóng, chính xác, đầy đủ các chính sách, quy định của tổ chức và doanh nghiệp đối với nhân sự.